Õppekorraldus.  

 1. Õppestuudium OÜ (registrikood: 14427009) lähtub täienduskoolituse korraldamisel

kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest  

õigusaktidest ja dokumentidest. 

 1. Õppestuudium OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (majandustegevusteade nr

198237; õppekava rühm: keeleõpe), mis korraldab võõrkeeleõpet täiskasvanutele. 

 1. Õppetöö viiakse läbi erinevates õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates

ruumides või koolituse tellija koolitusruumides. Individuaalõpe reeglina toimub Eesti  

Rahvusraamatukogu renditavates ruumides. 

 1. Enne koolituse algust toimub testimine, selleks, et väljaselgitada tulevase õpilase

oskustase. 

 1. Koolituse õpiväljundid omandanud ning lõpptestimise läbinud osalejale

väljastatakse tunnistus. Lõpptestimisel mitteosalenud või testimist mitteläbinud  

osalejale väljastatakse tõend. 

 1. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuselõpus

tagasiside küsitluse lehe. 

 1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse enne õppetöö algust.

Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. 

 1. Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena eelneval kokkuleppel OÜ

Õppestuudium-iga. 

 1. Õppestuudium OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui

õppetasu ei ole makstud täies mahus. 

Õppestuudiumkohustub:  

 1. Komplekteerima keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
 2. Läbi viima keelekursuse vastavalt kursuse õppekavale.
 3. Pidama tundide toimumise kohta arvestust.
 4. Õpetaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ära jäänud tunnid  läbiviima õppijatega kokkuleppel nendega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.                                                                                                                         
 5.  Õppestuudium OÜ-l on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud kursuse  eest. 
 1. Õppestuudium OÜ-l on õigus kursuse gruppi mitte avada kui on registreerunud

kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi. 

 1. Õppestuudium OÜ-l on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda kui õppegruppi

on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid. 

 1. Õppestuudium OÜ ei tasaarvelda õppijaga puudutud tundide maksumust.

Õppija kohustub:  

 1. Osalema kursustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult

taasesitatavas vormis. 

 1. Õigeaegselt tasuma keelekursuse maksumuse Õppestuudium OÜ poolt väljastatud

arve alusel. 

 1. Õppija on kohustatud teatama Õppestuudium OÜ õpetajat oma puudumisest

individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel  

on Õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses. 

 1. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- jaTolliametist

tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest. 

Keeleõpe firmadele ja asutustele.  

 1. Firmasisene keeleõpe korraldatakse konkreetse firma või asutuse personali

koolitamiseks. Koolituse õppekava koostatakse eraldi, arvestades antud  

organisatsiooni koolitusvajadusi, erisoove, õppurite oskustaset ning soovitud  

tundide arvu. 

Õppestuudium OÜ õppekorralduse kord kehtib alates 18.02.2018.